اعتقادما
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، ۱۳۰۵ –
عنوان و نام پديدآور : اعتقاد ما: شرح فشرده اي از عقايد شيعه اماميه / مكارم شيرازي با همكاري جمعي از دانشمندان
مشخصات نشر : قم ‬ نسل جوان ‬ ۱۳۷۵.‬
مشخصات ظاهري : ۱۲۷ص.‬
شابك : ۲۰۰۰ ريال ‮‬ ؛ ۳۰۰۰ريال (چاپ سوم)‮‬ ؛ ۵۰۰۰ ريال (چاپ چهارم)‮‬ ؛ ۹۰۰۰ ريال‮: چاپ هفتم ‭ ۹۶۴-۶۲۷۵-۱۴-۱ :‬ ؛ ۹۵۰۰ ريال (چاپ هشتم)‬ ؛ ۱۱۰۰۰ ريال (چاپ دهم)‬ ؛ ۱۱۰۰۰ ريال (چاپ يازدهم)‮‬ ؛ ۱۲۰۰۰ ريال (چاپ دوازدهم)‬
يادداشت : چاپ دوم ۱۳۷۶.
يادداشت : چاپ سوم ۱۳۷۹.
يادداشت : چاپ چهارم ۱۳۸۲.
يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۵.
يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۶.
يادداشت : چاپ دهم و يازدهم: ۱۳۸۷.‬
يادداشت : چاپ دوازدهم و سيزدهم: ۱۳۸۹.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : شيعه اماميه — عقايد
رده بندي كنگره : ‬‭‬‭‭BP۲۱۱/۵‬ ‬‭‭/‮م ‬۷‮الف ‬۶ ۱۳۸۷‬
رده بندي ديويي : ‬‭‬‭‬‭۲۹۷/۴۱۷۲‮‬
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۷۵-۱۰۱۶۲
عناوين اصلي كتاب شامل:
هدف از تاليف اين كتاب و رسالت آن؛ آثار عظمت و قدرت خداوند؛ نبوت پيامبران الهى؛ قرآن و كتب آسمانى؛ معاد جسمانى؛ مساله امامت؛ عدل الهى؛ تقيه و فلسفه آن؛ مراسم سوگوارى و فلسفه آن؛ ازدواج

دانلود کتاب اعتقادما

, , , , ,

پست های مرتبط

فهرست