فرهنگ عاشورایی ـ جلد ۵ «عزاداری: چیستی و چرایی؟»

شناسنامه  کتاب

عنوان کتاب: فرهنگ عاشورایی ـ جلد ۵ «عزاداری: چیستی و چرایی؟»

موضوع: کتاب‌های حدیثی

زبان: فارسی

ناشر: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام

شماره چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۲

شابک: ۹۶۴-۷۷۵۶-۶۴-X

تعداد جلد: ۱۲

تعداد صفحه: ۹۴

تعداد صفحه اولیه: ۶

مؤلف: جمعى از نويسندگان

 

درباره  کتاب

بازشناختی از چیستی و چرایی عزاداری و بررسی آسیب‌های آن است.این اثر در دو قسمت سامان یافته که در قسمت نخستین، نویسنده، ابتدا، توضیحی در باب عزاداری از دیدگاه متون دینی داده و سپس عزاداری و سوگ واقعی و مراسم عزاداری از نگاه روانشناسی را معرفی کرده است. ویدر ادامه، این تلقی که مراسم عزادارییک گروه اجتماعی بوده و همچنین، آثار و پیامدهای آن راتبیین و بررسی نموده است. در فرجام این بخش نیز، به آسیب‌های مراسم‌های عزاداری اشاره مختصری گریده است. در قسمت دوم این کتاب، مسأله سوگواری بر امام حسین(ع) محور بحث قرار گرفته و در آن به دفاع از برگزاری مجالس عزاداری برای آن حضرت و نقد دیدگاه‌های مخالف پرداخته شده است. ارایه شواهد قرآنی و بررسی سنت پیامبر- در عزاداری بر فقید و انعکاس روایت‌هایی از اهل سنت و شیعه در عزاداری بر امام حسین(ع)، شیوه‌ای بوده که نگارنده در این نوشتار پیموده است.

فهرست کتاب

صفحات اولیهa1

مقدمه۷

روانشناسی عزاداری۱۳

۱ـ مقدمه۱۵

۲ـ مراسم عزادارى از ديدگاه متون دينى۰

۳- چیستی عزاداری۲۳

فقدان والدين و فرزندان۲۵

مراسم عزادارى:۲۸

۴ـ مراسم عزادرى يك گروه اجتماعى۳۱

تعريف گروه۰

۵ـ هيجان هاى روانى ناشى از عزادارى۳۴

مراسم عزادارى و گريه۳۶

مراسم عزادارى و شادى جامعه۴۱

مراسم عزادارى و افسردگى۴۶

مراسم عزادارى و عزت نفس۵۱

۶ـ آسيب شناسى مراسم عزادارى۶۰

منابع۶۳

سوگوارى بر امام حسين عليه السّلام۶۵

ديدگاه مخالفان سوگوارى۷۳

عزادارى بر فقيد از منظر قرآن۷۶

عزادارى بر فقيد از نگاه سنت۷۹

دلالت سنّت بر سوگوارى بر امام حسين عليه السّلام۸۵

روايت هاى اهل سنّت در عزادارى امام حسين عليه السّلام۸۶

دلالت روايت هاى شيعه به «سوگوارى براى امام حسين»۹۱

, ,

پست های مرتبط

فهرست