مقاله: نقش فاعلی امام در نظام آفرینش

نقش فاعلي امام در نظام آفرینش

بحث دربارة جایگاه و نقش امام در جھان آفرینش به نقش فاعلي و غایي امام در جھان باز ميگردد، یعني آیا امام از چنان
كمال وجودي برخوردار است كه در عالم آفرینش نقش فاعلي یا غایي یا ھر دو را ایفا كند؟ در مورد نقش تكویني امام به
عنوان علت غایي جھان اتفاق نظر وجود دارد، اما برخي نقش امام به عنوان علت فاعلي را نپذیرفته اند و برخي به عنوان
اصل ثانوي و در موارد استثنایي و برخي دیگر امام را مجراي فیض الھي در گسترة عالم آفرینش دانسته اند كه دیدگاه مقاله نیز ھمین است.

نویسنده : علی ربانی گلپایگانی

, , , , , , ,

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست