مرحله اول مسابقه مکتب سلیمانی

هر کد ملی فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند
زمان مسابقه ۲۰ دقیقه می باشد

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.