ضرورت وجود امام چیست ؟

 

ضرورت وجود امامان چیست؟ آیا ۱۲۴۰۰۰ پیامبر برای راهنمایی ما کافی نبودند که خداوند ۱۲ امام دیگر را برای ارشاد ما فرستاد؟ چرا به جای امام همان پیامبران را نفرستاد ؟

دلیل مطرح شدن این سوال دوچیز است
۱- مساوی دانستن امامت و شؤون امامت با نبوت
٢- شأن امام را فقط هدایتگری آن هم صرفا هدایت ابلاغی دانستن.
لذا وقتی تعریف و جایگاه امامت و شئون امام و تفاوت امامت با نبوت بیان شود به این سؤال پاسخ داده می شود.
تعریف امامت:
امامت [به معنای] ریاست عمومی در امور دین و دنیا برای شخصی از اشخاص و به نیابت از پیامبر است.
اما نبی کسی است که به او وحی می شود و صاحب خبر است و گاهی مامور به ابلاغ هست و گاهی حتی مامور به ابلاغ هم نیست اما ریاست عامه در نبوت نیست مگر اینکه آن نبی امام نیز باشد.
برخی شئون امام
١- هدایتگری
٢- حفظ دین
٣- اجرای دین
۴- تبلیغ و تبیین دین

با توجه به آنچه بیان شد ضرورت وجود امام بعد از پیامبر گرامی اسلام مشخص می شود.
چون
١- مردم نیاز به هدایت مستمر از جانب یک هادی معصوم دارند که آنها را برساند به هدف خلقت نه اینکه صرفا راه را نشان دهد و ابلاغ کند.
٢- دین مرتب در معرض دشمنی و تحریف قرار دارد و باید کسی باشد که دین را از تحریف و نابودی حفظ کند
٣- بسیاری از احکام دین نیاز به مجری دارد و حاکمی واجب الاطاعه باید باشدکه دین را اجراکند.
۴- قرآن، روایات پیامبر و احکام دینی نیاز به تبلیغ، تفسیر و تبیین دارند که باید کسی که علم الهی دارد به تبیین آن بپردازد.

کسی که بتواند این کارها را انجام دهد امام است و لذا وجود امام ضرورت دارد.
و با توجه به مطالبی که بیان شد در جواب اینکه چرا خداوند به جای امامان انبیای دیگری نفرستاد باید گفت وجود نبی به دلیل اینکه شریعت اسلام کامل است و دیگر نیازی به شریعت تازه ای نیست ضرورت ندارد و سنت خداوند هم این است که بعد از پیامبر اسلام نبی دیگری نیاید و نبوت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ختم گردد.

,

پست های مرتبط

فهرست