دکتر رضا برنجکار

اساتید

دکتر رضا برنجکار

تحصیلات:

 1. کارشناسی فلسفه غرب از دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۹
 2. کارشناسی ارشد فلسفه غرب از دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
 3. دکتری فلسفه غرب از دانشگاه تهران، ۱۳۸۰
 4. اتمام دروس سطح و خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم
 5. اتمام دروس کارشناسی ارشد فلسفه دین و کلام در مؤسسه امام خمینی(ره)
 6. تحصیل فلسفه اسلامی و کلام اسلامی در نزد اساتید بزرگ حوزه علمیه قم

سوابق آموزشى:

 1. فلسفه یونان: پردیس فارابی – دانشگاه مفید – دانشگاه باقرالعلوم – مؤسسه امام خمینی
 2. فلسفه قرون وسطی: پردیس فارابی- دانشگاه باقرالعلوم
 3. فلسفه جدید: پردیس فارابی- دانشگاه باقرالعلوم – مؤسسه امام خمینی
 4. فلسفه اسلامی: پردیس فارابی
 5. کلام: پردیس قم – دانشگاه قرآن و حدیث – حوزه علمیه قم – دانشگاه ادیان- مؤسسه امام خمینی- جامعةالمصطفی
 6. تفسیر و حدیث: حوزه علمیه قم

تألیف کتاب:

 1. مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی، نبأ، ۱۳۷۵
 2. معرفت فطری خدا، نبأ، ۱۳۷۹
 3. آشنایی با علوم اسلامی: کلام، فلسفه، عرفان، سمت – طه، ۱۳۸۲
 4. آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، طه – حوزه علمیه خواهران، ۱۳۸۲
 5. حکمت و اندیشه دینی، نبأ، ۱۳۸۳
 6. معرفت عدل الهی، نبأ، ۱۳۸۵
 7. کلام و عقاید، توحید و عدل، سمت-دانشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۸۷
 8. روش‌شناسی علم کلام، دارالحدیث- سمت- پژوهشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳

تألیف کتاب به‌صورت مشترک:

 1. انسان‌شناسی اسلامی، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۰
 2. الحوار بین الحضارات فی الکتاب و السنه، دارالحدیث، ۱۳۷۹
 3. دانش‌نامه عقاید اسلامی جلد ۱-۱۰، دارالحدیث، ۱۳۸۵-۱۳۸۶

ترجمه کتاب:

 1.  دانش نامه عقاید اسلامی جلد ۷ ، دارالحدیث ، ۱۳۸۵

تألیف یا ترجمه مقاله:

الف) مجلات دارای مجوز علمی – پژوهشی

 1.  بررسی بررسی معقولیت دلالت کرامت (وقایع خارق عادت دینی) در تطبیق میان اسلام و مسیحیت، فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی، بهار ۱۳۹۲
 2.  کتاب الجامعه و نقش آن در فرآیند تبیین آموزه های شیعی، مجله پژوهش های قرآن و حدیث، سال پنجم و چهارم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱
 3.  مبانی و لوازم دیدگاه علامه مجلسی درباره حیات پس از مرگ، پژوهش نامه فلسفه دین (نامه حکمت)، سال دهم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱
 4.  تبیین معنای ولی در پرتو آیات ولایت، فصلنامه علمی – پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال هشتم، شماره ۳۰، پاییز ۱۳۹۱
 5.  تحلیل و ریشه یابی نظریه قاضی سعید قمی در معناشناسی اسما و صفات الهی، مجله علمی – پژوهشی فلسفه دین، دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۱
 6.  کارکردهای عقل و نقش های آن در معرفت دینی، معرفت فلسفی، سال نهم، شماره چهارم، تابستان ۱۳۹۱
 7.  مسئله آگاهی از غیب و امکان آن از نگاه مفسران، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات تفسیری، سال سوم، شماره ۱۰، تابستان ۳۹۰
 8.  حقیقت مصحف فاطمه (س) و پاسخ به شبهاتی پیرامون آن، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های اعتقادی – کلامی، سال دوم، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۱
 9.  بازخوانی نظریه فطرت به مثابه معیار فعل و گزاره اخلاقی، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش نامه اخلاق، سال پنجم، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۹۱
 10.  بررسی و نقد دیدگاه های ابن عربی، نلاصدرا، و علامه طباطبایی در معناشناسی صفات الهی، حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۱
 11. امامت و خاتمیت از دیدگاه قرآن و روایات، فصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیم، سال دوم (۱۳۹۱)، شماره ششم
 12.  روش شناسی تبیین در علم کلام، سفینه، سال نهم، شماره ۳۳، زمستان ۱۳۹۰
 13.  سیری در مسئله حدوث و قدم زمانی عالم در تاریخ فلسفه، فصل نامه علمی – پژوهشی معرفت فلسفی، سال نهم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰
 14.  نقد و بررسی دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا درباره ضرورت علیت، پژوهش های فلسفی کلامی، شماره سوم، بهار ۱۳۹۰
 15.  پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل و قرآن، فلسفه دین، سال هفتم، شماره هشتم، زمستان ۱۳۸۹
 16.  عقل گرایی شیخ صدوق و متکلم بودن او، علوم حدیث، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۹
 17.  ما بعد الطبیعه به مثابه تأمل ثانویه در رازها از دیدگاه گابریل مارسل ، فلسفه دین ، بهار ۱۳۸۸
 18.  بررسی نظریه محال بودن کفر مؤمن، پژوهشهای فلسفی – کلامی ، پائیز ۱۳۸۴
 19.  اختیار و علیت از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزا ، انجمن معارف اسلامی ایران، شماره ۴، پائیز ۱۳۸۴
 20.  ماهیت اراده در آثار اسپینوزا، نامه مفید، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۳
 21.  نتایج اخلاقی و حقوق نظریه فلسفی اسپینوزا ، اندیشه های حقوقی، شماره ۴، پائیز ۱۳۸۲
 22.  نقد ارسطو از نظریه سقراطی – افلاطونی وحدت فضیلت و معرفت، نامه مفید، شماره ۳۴، اسفند ۱۳۸۱
 23.  عقل عملی در آثار ابن سینا ، نامه مفید ، شماره ۲۵، بهار ۱۳۸۰
 24. نخستین واجب اعتقادی، تحقیقات کلامی، شماره۱، تابستان ۱۳۹۲
 25. عقل گرایی در مدرسه امامیه بغداد و معتزله،فلسفه دین، ۱۳۹۳
 26. کاربست عقل ابزاری در روش نقلی کلامی با تکیه بر متون کلامی، معرفت کلامی، پاییز و زمستان۱۳۹۱
 27. بررسی و نقد دیدگاه های ابن عربی ملاصدرا و علامه طباطبایی در معناشناسی صفات الهی، حکمت معاصر، بهار و تابستان۱۳۹۱
 28. مقصود اصلی در اعتقادات، تحقیقات کلامی، زمستان ۱۳۹۲
 29. حدیث غدیر و تحلیل و تبیین معنای مولی در آن از منظر شیعه، شیعه شناسی، بهار۱۳۹۲
 30. حقیقت تحدیث و رابطه آن با نبوت، آینه معرفت، زمستان ۱۳۹۲
 31. نقد و بررسی رویکردهای بی نیازی وجود خدا از استدلال، جاویدان خرد، بهار و تابستان۱۳۹۲
 32. نقش امام غائب در هدایت و مبانی آن، مشرق موعود، تابستان۱۳۹۳
 33. تقلید در اعتقادات، معرفت کلامی، پاییز و زمستات۱۳۹۲
 34. آموزه بدا و علم الهیف علوم حدیث، بهار۱۳۹۱
 35. ازادی و اختیار از دیدگاه کانت، پژوهش های اخلاقی، تابستان۱۳۹۱
 36. صحیفه جامعه و علم امام، کلام اسلامی، پاییز۱۳۹۱
 37. کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون دینیف تحقیقات کلامی، تابستان ۱۳۹۳

ب) مجلات دارای مجوز علمی- ترویجی

 1.  متکلمان مسیحی و معجزات پیامبر اسلام (ص)، قرآن پژوهی خاورشناسان، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۰
 2.  عقل و تعقل، قبسات، بهار ۱۳۸۰
 3.  فطرت در احادیث ، قبسات ، تابستان ۱۳۸۴
 4.  یونان و دین (۱)، کیهان اندیشه، شماره ۳۵
 5.  یونان و دین (۲)، کیهان اندیشه، شماره ۳۶
 6.  خداشناسی دینی، کیهان اندیشه، شماره ۳۸
 7.  تذکر و احتجاج در خداشناسی دینی، کیهان اندیشه، شماره ۴۰
 8.  تسلیم و ایمان در خداشناسی دینی، کیهان اندیشه، شماره ۴۲
 9.  خدا و جهان در اندیشه ارسطو (۱)، کیهان اندیشه، شماره ۵۹
 10.  خدا در اندیشه ارسطو (۲)، کیهان اندیشه، شماره ۶۰
 11.  علم کلام و جایگاه آن، کیهان اندیشه، شماره ۶۰
 12.  آیا خدا باید بهترین را بیافزاید؟، کیهان اندیشه، شماره ۶۲٫ (ترجمه انگلیسی)
 13.  رساله جبر و اختیار، کیهان اندیشه، شماره ۶۵٫ (تصحیح، ترجمه از عربی و نقد)
 14. نفس در قرآن و روایات، فصلنامه تخصصی فلسفه و الاهیات نقد و نظر، شماره سوم، ۱۳۸۹
 15. فرو نگران یا فرانگران، نقد و نظر، ۱۳۸۴
 16. فرو نگران در حدیث امام سجاد (علیه السلام)، نقد و نظر، ۱۳۸۳
 17. مفهوم محرک نخستین در اندیشه ارسطو، اندیشه های فلسفی، زمستان ۱۳۸۳
 18. حدیث “اقوام متعمقون” مدح یا مذمت؟، نقد و نظر، ۱۳۸۲
 19. اراده و تأثیر آن در کیفر جرم از دیدگاه ارسطو، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره ۱۰، پائیر ۱۳۸۰
 20. ماهیت عقل و تعارض عقل و نقل، نقد و نظر، شماره ۳ و ۴
 21. روش شناسی علم کلام، نقد و نظر، شماره ۹
 22. خدای ارسطو، واحد یا کثیر؟، رشد آموزش معارف اسلامی، شماره ۲۳
 23. حضور اراده در مبادی عمل، حوزه و دانشگاه، بهار ۱۳۷۵
 24. مفهوم حکمت در قرآن و حدیث، مبین، پاییز ۱۳۷۴
 25. قدرت مطلق و گناه، معرفت، شماره ۱۵٫ (ترجمه )
 26. مفوضه چه کسانی هستند؟، معرفت، شماره ۱۶
 27. شناخت آفریدگار از راه سیر آفاقی، فرهنگ جهاد، شماره ۶
 28. معرفت فطری و قلبی خدا، فرهنگ جهاد، شماره ۹
 29. اسماء و صفات الهی (۱)، فرهنگ جهاد، شماره ۱۰
 30. اسماء و صفات الهی (۲)، فرهنگ جهاد، شماره ۱۱
 31. اسماء و صفات الهی (۳)، فرهنگ جهاد، شماره ۱۲
 32. آفرینش الهی از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره ۱۴
 33. عدل الهی از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره ۱۵
 34. بداء از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره ۲۰
 35. قضا و قدر و آزادی انسان از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره ۱۷
 36. روش شناسی تبیین در علم کلام،سفینه، زمستان۱۳۹۰
 37. بررسی کارکرد تذکری وحی، پژوهشنامه ثقلین، بهار۱۳۹۳

ج) دیگر مجلات

 1.  نفس در قرآن و روایات، فصلنامه تخصصی فلسفه و الاهیات نقد و نظر، شماره سوم، ۱۳۸۹
 2.  تعمق، فرونگری یا فرانگری، نقد و نظر ، ۱۳۸۴
 3.  فرو نگران در حدیث امام سجاد (علیه السلام)، نقد و نظر ، ۱۳۸۳
 4.  مفهوم محرک نخستین در اندیشه ارسطو، اندیشه های فلسفی، زمستان ۱۳۸۳
 5.  حدیث “اقوام متعمقون” مدح یا مذمت؟ ، نقد و نظر، ۱۳۸۲
 6.  اراده و تأثیر آن در کیفر جرم از دیدگاه ارسطو ، مجله مجتمع آموزش عالی قم ، شماره ۱۰، پائیر ۱۳۸۰
 7.  ماهیت عقل و تعارض عقل و نقل، نقد و نظر، شماره ۳ و ۴
 8.  روش شناسی علم کلام، نقد و نظر، شماره ۹
 9.  خدای ارسطو، واحد یا کثیر؟ ، رشد آموزش معارف اسلامی، شماره ۲۳
 10.  حضور اراده در مبادی عمل، حوزه و دانشگاه، بهار ۱۳۷۵
 11.  مفهوم حکمت در قرآن و حدیث، مبین، پاییز ۱۳۷۴
 12.  قدرت مطلق و گناه، معرفت، شماره ۱۵٫ (ترجمه مشترک از انگلیسی)
 13.  مفوضه چه کسانی هستند؟ ، معرفت، شماره ۱۶
 14.  شناخت آفریدگار از راه سیر آفاقی، فرهنگ جهاد، شماره ۶
 15.  معرفت فطری و قلبی خدا، فرهنگ جهاد، شماره ۹
 16. اسماء و صفات الهی (۱)، فرهنگ جهاد، شماره ۱۰
 17. اسماء و صفات الهی (۲) ، فرهنگ جهاد، شماره ۱۱
 18. اسماء و صفات الهی (۳) ، فرهنگ جهاد، شماره ۱۲
 19.  اسماء و صفات الهی (۴) ، فرهنگ جهاد، شماره ۱۳
 20.  آفرینش الهی از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره ۱۴
 21.  عدل الهی از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره ۱۵
 22.  بداء از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره ۲۰
 23.  قضا و قدر و آزادی انسان از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره ۱۷
 24.  خورشید پنهان
 25.  معرفة الله، فطرى است: ایات و روایات
 26.  نقد اصولیان بر علیّت فلسفی
 27.  بررسی وحدت وجود از دیدگاه قرآن، عرفان و فلسفه، دفتر جنبش نرم افزاری، آذر ۱۳۸۴

د) دانشنامه ها و مجموعه مقالات:

 1.  تفویض، دانشنامه جهان اسلام، ج۷، ۱۳۸۲
 2.  عقل و معرفت عقلانی، دانشنامه امام علی (علیه السلام)، ج ۱، ۱۳۸۰
 3.  آموزه های حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی، مجموعه مقالات کنگره حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، ج ۱، بهار ۱۳۸۲
 4. فطری بودن دین در معارف اعتقادی ، مجموعه مقالات به مناسبت سال پیامبر اعظم (ص) ، تابستان ۱۳۸۶
 5. عقل در احادیث، سرچشمه حکمت،۱۳۸۸
 6. عقل از دیدگاه ابن سینا، سرچشمه حکمت، ۱۳۸۸
 7. علیت و سلطنت از دیدگاه شهید صدر،اندیشه های حکمی و اجتهادی شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر،۱۳۹۲
 8. عدل الهی،دانشنامه فاطمی، ج۳، ۱۳۹۳

ھ. مجلات عربی

 1.  ماهیة العقل و أزمة التعارض مع الوحی ، نصوص معاصره ، العدد الخامس ، شتاء ۲۰۰۶ م – ۱۴۲۶ ه
 2.  نظریة الجبر و الاختیار عند المیرداماد ، نقد و تعلیق ، نصوص معاصره ، العدد الثامن ، خریف ۲۰۰۶ م – ۱۴۲۷ ه
 3.  علم الکلام و اسلوب الاستنباط من النصوص الدینیة ، آفاق الحضار الاسلامیة ، العدد الرابع

و. مجلات انگلیسی

 1. In Defence of Bada, Journal of Shia Islamic Studies, summer 2013
 2. The concept of first in Aristotles First Movers, archives des sciences
 3. Instrumental Intellect in Islamic Tradition, Existentia, spring 2012
 4. Essence of Faith, Safinah, no7, July-September, 2009
 5. Submission And Faith in Divine Religion, Safinah, no6, April-June, 2009
 6. Argumentation in Divine Theology, Safinah, no5, January-March, 2009
 7. The Innate Gnosis of God, Safinah, no4, Autumn 2008
 8. The Innate Knowledge of God, Safinah, no3, winter 2008
 9. The Innate Knowledge of God, Safinah, no2, winter 2008
 10. The Innate Knowledge of God, Safinah, no1, winter 2008

ه) پایان‌نامه‌های مورد راهنمایی:

۱- در مقطع دکتری

 1. نسبت اخلاق و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگارش: سیده فاطمه فقیهی، پردیس قم دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۹۱
 2. تأثیر پارادایم امنیت انسانی بر کارکرد دولت، نگارش: روح الله رهامی، پردیس قم دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۹۱
 3. مقایسه دیدگاه ملاصدرا و علامه مجلسی درباره ماهیت وحی و ارزش فقهی آن، نگارش: سیدعلی موسوی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، تابستان ۱۳۹۱
 4. زمینه ها و سرچشمه های فکری شیخ صدوق، نگارش: سیدمحسن موسوی، دانشکده حدیث، زمستان ۱۳۹۰
 5. بررسی تطبیقی قلمرو حجیت عقل در تفسیر وحی بر اساس المیزان و مناهج البیان، دانشکده حدیث، اسفند ۱۳۸۹
 6. بررسی تطبیقی قلمرو حجیت عقل در تفسیر وحی بر اساس المیزان و مناهج البیان، نگارش: محمدهادی قهاری کرمانی، دکتری، دانشکده علوم حدیث، زمستان ۱۳۸۹
 7. دیدگاه علامه مجلسی و ملاصدرا درباره زندگی انسان پس از مرگ با توجه به دیدگاه های مکتب تفکیک، نگارش: جعفر اصفهانی، دکتری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، سال تحصیلی ۹۰-۸۹

 

۲- در مقطع کارشناسی ارشد:

 1. نحوه پیدایش مفاهیم عقلی از دیدگاه ارسطو، نگارش: مهدی مطهری، پردیس قم دانشگاه تهران، تیرماه ۱۳۹۱
 2. سازگاری فترت رسولان با استمرار حجت، نگارش جمال الدین حیدری فطرت، دانشکده علوم حدیث، آذر ۱۳۹۰
 3. منابع علم امام در قرآن و روایات و شبهات پیرامون آن، نگارش: محمدتقی شاکر، دانشکده علوم حدیث، خرداد ۱۳۹۰
 4. وجود ذهنی و شناخت ماهیت اشیاء از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا، نگارش: اویس رستگار امیری، پردیس قم دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۹۰
 5. اختیار و سرنوشت در دیدگاه سارتر و مارسل، نگارش: مائده زاهدی، پردیس قم دانشگاه تهران، بهمن ۱۳۹۰
 6. جایگاه شر در نظام احسن، تطبیق بین ابن سینا و لایبنیتس، نگارش: محمدرضا شیخ، پردیس قم دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۹۰
 7. بررسی کارکردهای کرامات در اسلام و مسیحیت، نگارش: محمدجواد دانیالی، کارشناسی ارشد، پردیس قم دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۹
 8. تجرد ملائکه در قرآن و حدیث با تأکید بر نهج البلاغه، نگارش: محمدعلی صابری، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث، خرداد ۱۳۸۹
 9. بررسی ایمان در برابر عقل در فلسفه کی یر کگور، نگارش: زهرا قیاسی، کارشناسی ارشد، پردیس قم دانشگاه تهران، آذر ۱۳۸۸
 10. بررسی مهندسی فرهنگی – اجتماعی افلاطون، نگارش: نصیبه قنبرلو، کارشناسی ارشد، پردیس قم دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۸
 11. نقد و بررسی شر از دیدگاه افلاطون، نگارش: معصومه طاهری، کارشناسی ارشد، پردیس قم دانشگاه تهران، بهن ۱۳۸۸
 12. بررسی و نقد جایگاه فلسفه در معارف اسلامی، نگارش: سید ابوالفضل موسوی، سطح ۳ حوزه علمیه قم
 13. آفریده نخست از نگاه شریعت و حکمت، نگارش: احمد دهقان، کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، فروردین ۱۳۸۷
 14. روش کلامی شیخ صدوق، نگارش سید محسن موسوی، دانشکده علوم حدیث ، ۱۳۸۷
 15. تمایز راز و مسئله در فلسفه گابریل مارسل ، نگارش : سمیرا امیدی، کارشناسی ارشد، پردیس قم دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۸۶
 16. بررسی مسئله عصمت امام از دیدگاه متکلمان امامیه تا پایان قرن پنجم، نگارش: محمدحسین فاریاب، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، بهمن ۱۳۸۶
 17. اصلاحات دینی، نگارش: مصطفی جمالی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، تیر ۱۳۸۵
 18. جبر و اختیار از دیدگاه متکلمان برجسته امامیه، نگارش: محمدحسین جعفری، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۴
 19. تقریر برهان «لو کان فیهما آلهة الا ا… لفسدتا»، نگارش: سیدعباس موسوی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، بهار ۱۳۸۴
 20. منشأ و قلمرو علم امام (ع) و پاسخ به شبهات آن، نگارش: عسکری امام خان، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۸۴ – ۱۳۸۳
 21. بررسی دیدگاه اسلام درباره نجات اخروی غیرمسلمین، نگارش: ارسان بایدمیر، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۸۴ – ۱۳۸۳
 22. مسأله منطقی شر از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلنتینگا، نگارش: غلامعلی سنجری، کارشناسی ارشد، مؤسسه امام خمینی(ره)، ۱۳۸۳
 23. رابطه عقل و قلب در قرآن کریم از دیدگاه علامه طباطبایی، نگارش: محمدرضا محمدمیرزایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، تابستان ۱۳۸۳
 24. فلسفه آفرینش از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، نگارش: سید هاشم شریفی ساداتی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، زمستان ۱۳۸۳
 25. کارکردهای عقل نظری و عقل عملی از دیدگاه حکمای اسلامی، نگارش: محسن چورمقمی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تابستان ۱۳۸۳
 26. نسبت میان وحی و تجربه دینی، نگارش: جواد رجبی راوندی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۳
 27. ایمان در المیزان، نگارش: ابوالفضل کوجاداغ، مرکز جهانی علوم اسلامی، سال تحصیلی ۸۳ – ۱۳۸۲
 28. مفهوم عقل در کتاب العقل و الجهل اصول کافی با تأکید بر شرح ملاصدرا، نگارش: اباذر جعفری، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۸۰ – ۱۳۷۹
 29. ایمان به غیب در اسلام و مسیحیت ، نگارش سید مهدی مرتضوی ، تربیت مدرس دانشگاه قم

ی: پایان‌نامه‌های مورد مشاوره:

۱: در مقطع دکتری

 1. رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و کتاب و سنت، نگارش: محمد تقی یوسفی، مؤسسه آموزشی – پژوهشی امام خمینی(ره)، زمستان ۱۳۹۰
 2. بررسی تطبیقی متدلوژی مکتب تفکیک و حکمت متعالیه، مقطع دکتری، نگارش: عبدالعلی موحدی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۶

۲: در مقطع کارشناسی ارشد

 1. قانون صیانت ذات (تحلیل و بررسی نظرگاه اسپینوزا در باب صیانت ذات)، نگارش: مریم پناهنده، پردیس قم دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۹۱
 2. تبیین وحدانیت خدا با نظر به مفهوم واحد در اندیشه افلاطون، نگارش: حمیده تهرانی کیا، پردیس قم دانشگاه تهران، بهمن ۱۳۹۰
 3. رابطه دین و اخلاق در نهج البلاغه، نگارش: مرضیه محمدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، کارشناسی ارشد، شهریور ۱۳۹۰
 4. پژوهشی درباره احادیث اثناعشر، نگارش: محمدرضا وهابی، سطح ۳ حوزه علمیه قم، ۱۳۸۹
 5. حجیت عقل از نظر علامه مجلسی، نگارش: زهرا صدیق پور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، ۱۳۸۸
 6. شعور موجودات در قرآن و روایات، نگارش: علی عظیمی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث، پائیز ۱۳۸۸
 7. انواع التصحیف فی الحدیث و جذورها ، نگارش حیدر مسجدی ، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ، ۱۳۸۷
 8. بررسی تفسیر آیه الست از دیدگاه عالمان اهل سنت، نگارش: فرناز گودرزی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث، فروردین ۱۳۸۷
 9. روش شناسی علامه مجلسی در نقل و شرح حدیث، نگارش: احسان سرخئی، سطح ۳ حوزه علمیه قم، ۱۳۸۶
 10. حجیت اخبار آماد در اعتقادات ، نگارش حمیدرضا مقصودی ، دانشکده اصول دین ، ۱۳۸۶
 11. احتجاجات قرآنی، نگارش: طاهره اسلامی علی آبادی، دانشکده علوم حدیث، اسفندماه ۱۳۸۵
 12. خداشناسی در مکتب اهل بیت (ع)، نگارش: محمدحسین فکور، دانشگاه قم، تابستان ۱۳۸۳
 13. ماهیت عقل از دیدگاه ملاصدرا و علامه مجلسی، نگارش: عبدالحسین کافی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، ۱۳۸۰

اسامى و مشخصات جوایز علمى:

 1. پژوهشگر برتر حوزه دین در کنگره دین پژوهان وابسته به وزارت ارشاد اسلامی سال ۱۳۷۸ و سال ۱۳۸۳
 2. پژوهشگر نمونه استان قم در سال ۱۳۸۴ و سال ۱۳۹۳
 3. پژوهشگر نمونه پردیس قم در سال ۱۳۸۴ و سال۱۳۸۶ و سال ۱۳۹۲
 4. برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۸۶ (بیست و پنجمین دوره)

آشنایی با زبانهاى: انگلیسى و عربى و ترکی

 

 

 

رزومه برنجکار در سایت معارف

رضا برنجکار

رضا برنجکار (زادهٔ ۱۳۴۲ در شهرستان آستارا) مترجم، نویسنده، مؤلف و پژوهشگر حوزهٔ دین است. او تحصیلات متوسطه را در سال ۱۳۶۰ با اخذ دیپلم ریاضی به پایان رساند. در سال ۱۳۶۱ به حوزهٔ علمیهٔ قم وارد شد. تحصیلات حوزه را پس از اتمام سطح و گذراندن هفت سال درس خارج فقه و اصول به پایان رساند. در کنار درس‌های رایج حوزه به تحصیل کلام، فلسفه، تفسیر و حدیث پرداخت. همچنین تحصیل در رشتهٔ فلسفهٔ غرب را در دانشگاه ادامه داد و در سال ۱۳۸۰ موفق به اخذ دکتریِ فلسفه از دانشگاه تهران شد. وی هم‌اینک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است و در حوزه و دانشگاه مشغول تدریس است همچنین با بسیاری از مراکز پژوهشیِ حوزه.

 

 

,

پست های مرتبط

فهرست