اسامی شش نفر از برندگان ۲میلیون تومانی مسابقه کتابخوانی هفت شهر عشق

۶ نفر از برندگان مسابقه کتابخوانی هفت شهر  عشق به شرح ذیل میباشد 

فاطمه دشتی ۲۰۱۹۰

ریحانه قاسمی طرزجانی ۲۰۰۵۷

عباس دوستعلی ۲۱۱۳۵

فاطمه اکبرپور کوری۱۰۷۸۲

عفت دایی زاده ۱۰۲۲۳

علی همتی ۱۱۸۳۵

, ,

پست های مرتبط

فهرست