امامت وغیبت از دیدگاه علم کلام

مشخصات كتاب:
سرشناسه : علم الهدي علي بن حسين ۳۵۵ – ۴۳۶ق ، مترجم عنوان قراردادي : المقنع في الغيبه (فارسي
عنوان و نام پديدآور : امامت و غيبت از ديدگاه علم كلام تاليف مرتضي علم الهدي ترجمه و تحقيق واحد تحقيقات مسجد مقدس جمكران
مشخصات نشر : قم مسجد مقدس صاحب الزمان (جمكران ۱۳۷۵.
مشخصات ظاهري : ۱۲۸ ص.
شابك : ۲۴۰۰ريال ؛ ۴۰۰۰ ريال (چاپ دوم) ؛ ۴۵۰۰ ريال: چاپ سوم ۹۶۴۶۷۰۵۳۳۲
يادداشت : چاپ دوم ۱۳۷۸.
يادداشت : چاپ سوم: زمستان ۱۳۸۳.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : محمدبن حسن عج ، امام دوازدهم ۲۵۵ق – — غيبت
موضوع : مهدويت — انتظار.
شناسه افزوده : مسجد جمكران واحد تحقيقات
رده بندي كنگره : BP۲۲۴/۴/ع ۸۳م ۷۰۴۱ ۱۳۷۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۶۲
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۶-۱۰۲۱۰
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ پيشگفتار؛ تبارنامه با شرافت؛ امامت و غيبت (۱)؛ امامت و غيبت (۲)

برای دانلود کتاب نوشته زیر کلیک کنید

امامت وغیبت از دیدگاه علم کلام

پست های مرتبط

فهرست