اسامی برندگان مسابقه سکوت آفتاب

برنده جایزه نام ونام خانوادگی کد قرعه کشی
۳میلیون تومانی فاطمه گودرزوند چگینی ۱۴۴۲
دومیلیون تومانی حسین خوانچه زر ۱۰۴۲
یک میلیون تومانی فاطمه رحیمی ۲۰۴۲
۲۰۰ هزار تومان معصومه صداقت ۶۰۱۹
۲۰۰هزارتومانی سید مجتبی طباطبایی میرک آباد ۱۴۲۰
۲۰۰هزارتومانی محمد مهدی پور ۲۱۵۲
۲۰۰هزارتومانی زهرا جعفری ۴۰۳۸
۲۰۰هزارتومانی فاطمه مختاری ۳۰۲۵
۲۰۰هزارتومان انسیه سادات باقری ۵۰۱۷
۲۰۰هزار تومانی سمیرا غلامیان ۲۱۵۱
۲۰۰هزار تومانی مرضیه آریا منش ۶۰۲۸
۲۰۰هزار تومانی سیدعلی مهدوی ۱۴۶۹
۲۰۰هزار تومانی زهره مرادی ۶۰۳۵
۲۰۰هزار تومانی هاجر درودی ۳۰۳۹
۲۰۰هزار تومانی مریم رسولی رودبارکی ۴۰۱۴
۲۰۰هزار تومانی

 

سمانه چناری
۳۰۱۲
۲۰۰ هزار تومانی زهرا قربانی ۱۵۹۳
انگشتر زهرا یوسف زاده ۳۰۲۴
انگشتر مهدیه زارع زاده ۴۰۲۲
انگشتر مریم گودرز چگینی ۲۱۳۹
انگشتر محمد علیپور ۱۶۴۸
انگشتر زینب قربانی ۲۰۰۰
انگشتر کاظم بخشنده ۴۰۵۰
انگشتر زهرا صفری ۳۰۸۵
انگشتر مریم علیپور ۳۰۴۲
انگشتر محمد رضا انتظاری ۱۵۳۵
انگشتر فاطمه فتاحی اردکانی ۴۰۴۵
انگشتر روضه گل آی نوخندان ۲۱۰۴
انگشتر نفیسه شریفی ۵۰۰۵
انگشتر نسا ثانوی ۱۲۳۷
انگشتر حسین سیاوشی ۲۰۱۴
, ,

پست های مرتبط

فهرست