هر کد ملی فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند ، در صورت تکرار آزمون فقط مورد اول ثبت خواهد شد
زمان مسابقه ۲۰ دقیقه می باشد

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
فهرست